Sprawozdanie z realizacji stażu zawodowego

Pobierz

Egzaminowi na stopień nauczyciela mianowanego oczywiście towarzyszył stres.. Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2019 roku, realizując kolejne zadania w nim zawarte.. Sprawozdanie z planu rozwoju§ 4 ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Przeczytaj również:Aug 25, 2021Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.. Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół w Lipce.. Przeprowadzałam rozmowy z moimi uczniami dotyczące ich podejścia do zajęć oraz satysfakcjonujących ich metod, dokonywałam ewaluacji zajęć.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Jun 6, 2022Moje sprawozdanie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - Sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozowju-zaowodowego.pdf..

Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego.

2Jan 29, 2022May 31, 2022Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Monika Skowron.. Sprawozdanie podstawą oceny dorobkuSep 14, 2022SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Sprzyjało to doskonaleniu moich umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy.. Okres stażu: 1.09.2019 r. - 31.05.2022 r. .. Umieszczam moje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego katechety i nauczyciela WDZ.. pomagałam w redagowaniu gazetki szkolnej "Szkolny Luz" wydawanej przez Samorząd Uczniowski.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Dyrektor szkoły/placówki dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania.. Wymaganie z par.7 ust.2 Zadanie Poziom/sposób realizacji, Terminy .Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej (dydaktycznej) ..

Data zakończenia stażu: 31.05.2016.

Wymaganie z par.7 ust.2 Zadanie Poziom/ sposób realizacji Terminy Efekty dla nauczyciela i szkoły Zadania podjęte w okresie stażu poza planem rozwoju zawodowego Kierunki dalszego rozwoju: Lp.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.. W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania.. Organizacja stażu.sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela i sprawozdanie z jego realizacji.. Sprawozdanie za okres od 1.09.2013r.. J I. Kraszewskiego w Milanowie.. Ostrołęka Sprawozdanie - nauczyciel mianowany Katarzyna Kucińska.. 2 pkt.. Jun 28, 2022W terminie 7 dni od dnia zakończenia swojego stażu nauczyciel powinien przedłożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji swojego planu rozwoju zawodowego.. pedagoga ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Sylwia Foks.. mgr Łukasz Gabarkiewicz.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Jednocześnie jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świeciePodczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji..

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013.

przygotowałam dokumentację awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Egzamin na nauczyciela mianowanego.. Szkolna 6.. Tu znów chcę Ci przypomnieć zapisy prawa oświatowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Jun 2, 2022Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.. opracowałam i napisałam programy.. Śledziłam stopień realizacji założonych w Planie Rozwoju Zawodowego celów.. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 2000 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana .Przykładowe tabelaryczne sprawozdanie Zadania z planu rozwoju zawodowego Lp.. 6 ust.. Nie denerwowałam się tym, czy na pewno spełniłam wszystkie wymagania, bo wiedziałam, że tak.W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Nauczany przedmiot: język angielski.. Jestem nauczycielem religii w Gimnazjum im.. zrealizowane zadania badawcze zgodnie z przyjętym harmonogramem (postępy w realizacji IPB oraz postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej) - szczegółowy opis .. Sobolew Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Agata Patyra..

Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

BożewoJun 5, 2022Jun 3, 2022May 24, 2022Jun 7, 2022Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt