Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki i położnej pdf

Pobierz

Gdy dojdzie do niepożądanego zdarzenia medycznego, czynności wykraczające poza jej kompetencje, podjęte nawet na zlecenie lekarza, podlegają odpowiedzialności lub współodpowiedzialności.W ramach odpowiedzialności cywilnej pielęgniarka czy położna, która dopuściła się błędu w sztuce lekarskiej nie poniesie określonej kary, jednak będzie zobowiązana do naprawienia szkody majątkowej poniesionej przez poszkodowanego w wyniku jej zaniedbań pacjenta jak zrekompensowania poniesionych z tego tytułu bólu, krzywdy i cierpienia.Jan 4, 2022Rozdział6 (ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych) Odpowiedzialność zawodowa Art. 36.. 3.Od­ powiedzialność tę ponoszą także pielęgniarki i położne, na co wskazuje expressis verbisprzepis art. 36 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych12, według którego członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub prze­ pisów dotyczących wykonywania zawodu.Z jednej strony wskazuje się, że za zlecenie lekarskie odpowiedzialność ponosi lekarz, natomiast pie­ lęgniarka, położna odpowiada jedynie za prawidłowe wykonanie zlecenia, a w przy­ padku leku - za prawidłowe jego podanie18.. Ma ona charakter majątkowy.Wydawca: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi Adres redakcji: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17 tel..

eBook Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki i położnej pochodzi z wydawnictwa Wiedza i praktyka.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH LUB FIZJOTERAPEUTÓW Programy.. Program do nagrywania Sterylizacja i dezynfekcja.. zm.4)) o postępowaniu niepro- Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepi- som prawa.. Do-ceniam rolę, jaką pełni każda Pielęgniarka i Położna, poniesiony trud nie jest daremny, przyczynia się doSamorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany dalej "samorządem", reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.. Wniosek na kurs sterylizacji (PDF) Wniosek na kurs sterylizacji (doc) Formularze .Dobrowolnego Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pielęgniarki i Położnej: Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej, gdy nie wykonujesz działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej (działalności gospodarczej) czyli pracujesz na podstawie umowy o pracę.Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - konieczne dla pielęgniarek i położnych pracujących na kontrakcie, prowadzących praktykę pielęgniarską i położniczą..

...Pielęgniarki i położne ponoszą odpowiedzialność cywilną na takich samych zasadach jak lekarze.

PozostałymOdpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych 1.4.. Dz. U. z 2018 r., poz. 916 ze zm.).. 3.OGólNe WARUNKI UBeZPIeCZeNIA ODPOWIeDZIAlNOŚCI CYWIlNeJ PIelĘGNIAReK I POŁOŻNYCH3 PoCZĄteK i KonieC oDPowieDZialnośCi §8 1.. Organy i instytucje ETPCz - Europejski Trybunał Praw CzłowiekaUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek, położnych lub fizjoterapeutów .. Członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu, zwane dalej "przewinieniem zawodowym".. 2.Plik Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki i położnej ebook.pdf na koncie użytkownika sooleyman • folder PRAWO - Kodeksy i wzory pism procesowych • Data dodania: 14 paź 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna osób wykonujących zawody medyczne TOM II red. Damian Klimas Wrocław 2018.. Pie- lęgniarki, położne same odpowiadają za swoją dzia- łalność zawodową, nie są personelem pomocniczym, ani personelem średnim..

Odpowiedzialność cywilna jest to obowiązek wynagrodzenia wyrządzonej szkody lub straty przez pielęgniarkę.

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że w 2010 r. skontroluje ZOZ w zakresie przestrzegania przepisów płacowych i norm czasu pracy.. 2 Redakcja naukowa .. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j.. Zakres ochrony ubezpieczeniowej:Odpowiedzialność pielęgniarki Udzielając świadczenia zdrowotnego bez wymaganych uprawnień pielęgniarka naraża się na odpowiedzialność karną z art. 58 ust.1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty a także odpowiedzialność zawodową z tytułu przewinienia zawodowego na podstawie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z SIEDZIBĄ W KALISZU 2 OIPiPBiuletyn NR 2/2017 Jeśli chcesz być dobrze poinformowany/a wejdź na naszą stronę interetową: Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500 Sekretarz ORPiP przyjmuje interesantów:pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039); 3) opiniowanie i przedstawianie wniosków w spra- .. odpowiedzialności zawodowej pełni funkcję do czasu wyboru nowego zastępcy rzecznika odpowiedzialnoś- .. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn..

2.Publikacja Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki i położnej zawiera najważniejsze informacje dotyczące odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki i położnej za szkodę wyrządzoną pacjentowi w prawie polskim.

Zasady ogólne 2.2.. W umowie ubezpieczenia określa się datę początkową i końcową okresu ubezpieczenia.. 315; fax 42 633 68 74; e-mail: .. odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego dzia-łalność leczniczą.Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany dalej "samorządem", re- prezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pie- czę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicz- nego i dla jego ochrony.. Konsekwencje i postępowanie w razie naruszenia określa Kodeks Karny.. Samorząd jest niezale żny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.. Pozostali pracownicy medyczni 2.. Odpowiedzialność karna 2.1.. Odwołując się jednak do aktualnejWykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej niesie ze sobą ryzyko popełnienia błędu medycznego, a to z kolei stanowi dla pacjenta podstawę skierowania do sądu sprawy o odszkodowanie za poniesione szkody.. Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - rozszerza zakres ochrony dla posiadaczy ubezpieczenia obowiązkowego.. Dz. U. z 2018 r., poz. 123 ze zm.).. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta (art. 192 KK) 2.4. Ujawnienie faktów objętych tajemnicą lekarską (art. 265 i 266 KK) 2.5.Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 1/2018 Biuletyn 4 Połóg w przebiegu .. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna w związku z wykonywaniem zawodu, bez względu na czas i miejsce oraz istnienie stosunku pracy.. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 2.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt