Przyporządkuj podanym opisom właściwe nazwy typów rolnictwa

Pobierz

Cechy rolnictwa: A.. Masy powietrza do wyboru: A. polarno-morska B. polarno-kontynentalna C. zwrotnikowo-morska D. zwrotnikowo-kontynentalna E. arktyczna L.p.. Zazwyczaj jest podzielona na dwie części obejmujące również jego podział ze względu na płeć, przy czym prawa część wskazuje na kobiety, a lewa na mężczyzn.. Stawonogi 6.. Dobierz cechy z wymienionych poniżej.. c)powstały na skutek wypełnienia wodą rynny utworzonej przez wody płynące pod lądolodem d)Utworzyły się po wypełnieniu .Przyporządkuj każdemu opisowi nazwę grupy bezkręgowców, wpisując do punktów odpowiednią liczbę .. (1 pkt) Przyporządkuj określonej formie chowu zwierząt (1-2) odpowiadający im zespół cech wybrany spośród podanych poniżej (A-C).. Zaznacz prawidłową odpowiedź.. Płazińce 4.. Uzasadnij swój wybór dwoma argumentami.. Wpisz do tabeli odpowiednie nazwy wezbrań, wybrane z podanych poniżej.. Piramida wieku i płci jest graficznym przedstawieniem struktury wiekowej społeczeństwa danego państwa.. Wysoka mechanizacja, duże nawożenie, stosowanie dużej ilości chemicznych środków ochrony roślin, wysoka specjalizacja produkcji.rolnictwa wybierz z podanych poniżej.. Podstawą tego rolnictwa jest wspólna własność ziemi.. Typy chowu zwierząt: 1. ekstensywny chów zwierząt 2. intensywny chów zwierzątPrzyporządkuj każdemu z obszarów A i B po jednej z cech ruchu wód morskich..

(0-1) Przyporządkuj podanym opisom (A-C) właściwe nazwy typów rolnictwa (1-4).

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo.. b) Zaznacz dwa typy wezbrań charakterystyczne dla półrocza chłodnego i największych rzek w pasie nizin środkowopolskich.. Obszarowe formy ochrony przyrody to parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000. opadowe nawalne, opadowe rozlewne, roztopowe, sztormowe, zatorowe.. 2 B. Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 2.. Indywidualne (obiektowe) formy ochrony przyrody to pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo‑krajobrazowe.Przyporządkuj podanym oipsom właściwe typy kimatu 1 wysoka temperatura powyżej 20 stopni i obfite opady przez cały rok 2mroźna zima ponizej -5 stopni lato ciepłe powyżej 15 stopni opady niskie 3lato gorące powyżej 20 stopni zimy łagodne koło 10 stopni opady głuwnie zimąWpisz pod klimatogramami właściwe nazwy typów klimatu wybrane spośród podanych.. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. Kraje: Australia, Białoruś, Niemcy Typy rolnictwa: ekstensywny, intensywny Zadanie 42.. Parzydełkowce 2.. Pośrodku są wskazane grupy wiekowe.. B. Jedną z form tego rolnictwa jest system ugorowy.. 2011-04-12 .Wymienionym opisom typów pogody w Polsce przyporządkuj, wybierając z podanych, odpowiednie masy powietrza, które je kształtują..

14 from 93.Przyporządkuj podanym opisom (A-C) właściwe nazwy typów rolnictwa (1-4).

Masa powietrza Pora roku Typy pogodyPiramida wieku i płci.. wapien, marmur, węgiel kamienny, sól kamienna, piasek, gnejs, bazalt, piaskowiec.. Podwyższenie średniej temperatury powietrza spowodowane dużą ilością gazów zatrzymujących ciepło c) efekt cieplarniany 3.. Płody rolne, które uda się uzyskać na skutek stosowania prymitywnych technik upraw, są przeznaczane na zaspokojenie potrzeb żywieniowych rolników i ich rodzin.. Podanym opisom przyporządkuj nazwy pojęć: a) wartościowość 1) dwa elektronów walencyjnych, b) anion 2) jon o ładunku elektrycznym ujemnym, c) wzór chemiczny 3) zapis związku chemicznego za pomocą symboli chemicznych, d) dublet elektronowy 4) liczba wiązań chemicznych które może utworzyć atom pierwiastka chemicznego łącząc się z innymi atomami.Nauczysz się.. Płody rolne, które uda się uzyskać na skutek stosowania prymitywnych technik upraw, są przeznaczane na zaspokojenie potrzeb żywieniowych rolników i ich rodzin.. Zadanie Maturalne.. B. Jedną z form tego rolnictwa jest system ugorowy.Wymienionym w tabeli typom rolnictwa przyporządkuj po jednej z podanych cech (A-D) oraz po jednym regionie ich występowania (1-4).. na podstawie map tematycznych i danych statystycznych omawiać rozmieszczenie ważniejszych upraw w Polsce (pszenicy, żyta, ziemniaków, buraków cukrowych); wyjaśniać zależność rozmieszczenia upraw od warunków naturalnych; charakteryzować rozmieszczenie upraw we własnym regionie..

Reforma 2019 Przyporządkuj podanym opisom (A-C) właściwe nazwy typów rolnictwa (1-4).

Gwałtowne utlenianie, któremu towarzyszy wydzielanie się ciepła i światła b) spalanie 2.. A. zatoroweSep 18, 2021Do każdego opisu w tabeli przyporządkuj nazwę rodzaju chmury, wybraną z podanych poniżej, oraz numer fotografii, na której przedstawiono ten rodzaj chmury.. Zadanie 14.. Mięczaki a) Większość z nich to pasożyty wewnętrzne zwierząt kręgowych o grzbietobrzusznie spłaszczonym ciele, przechodzące złożony cykl rozwojowy ze zmianą żywiciela.Podsumowanie.. altocumulus altostratus cirrostratus cirrus cumulus stratus Opis chmury Nazwa rodzaju chmury Numer fotografii Powstaje w wyniku konwekcyjnychprzyporządkuj podane niżej przykłady do odpowiednich określeń.. Wpisz obok obszarów numer właściwej cechy.. Podstawą tego rolnictwa jest wspólna własność ziemi.. (2 pkt) Przyporządkuj formom polodowcowym, oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2, po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej.a) Przyporządkuj do opisów typy wezbrań występujących w Polsce..

Wpisz odpowiednie nazwy do tabeli.

b)Utworzyły się w wyniku wypełnienia wodą cyrku lodowcowego.. a)Powstały po wypełnieniu wodą obniżeń pomiędzy pagórami morenowymi .. Podstawą te […] Oblicza Geografii 2 Zakres Rozszerzony Maturalne Karty Pracy.. Odmiana tlenu, której cząsteczka składa się z trzech atomów4.. Rośliny uprawne.Przyporządkuj podanym oipsom właściwe typy kimatu 1 wysoka temperatura powyżej 20 stopni i obfite opady przez cały rok 2mroźna zima ponizej -5 stopni lato ciepłe powyżej 15 stopni opady niskie 3lato gorące powyżej 20 stopni zimy łagodne koło 10 stopni opady głuwnie zimą 4długa mrożna zima poniżej 0 stopni chłodne lato koło 10 stopni TYPY KLIMATU a równikwy wybitnie wilgotny .Rolnictwo (1584) Rozwój Zawodowy (10170) Szkolenia i Kursy (54) Wojsko (5255) .. podanym w tabeli rodzaje skał przyporządkuj zamieszczone w ramce ich pyrzykłady..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt